BB1220 Projekt i bioteknik 6,0 hp

Project in Biotechnology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

VT18 för programstuderande

VT18 för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P3 (1,5 hp), P4 (1,5 hp)

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  61210

 • Kursen startar

  2018-01-16

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Håkan Jönsson <hajonss@kth.se>

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa

- God förmåga att planera och arbeta i projekt

- God förmåga att söka information, processa den och kreativt lösa en bioteknisk problemställning

- God förmåga att integrera olika discipliner och beakta hållbar utveckling samt samhällets behov vid informationssökning och lösning av problemet

- Konstruktiv reflektion över arbetsprocesser i gruppen och den egna arbetsinsatsen, samt förmåga att stimulera den egna och gruppens prestation.

- God förmåga att skriva en professionell rapport

- God förmåga att muntligt redovisa sitt arbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller två projekt och syftar till att träna på förmågor dom är viktiga för att arbeta i projektform. Kursen syftar dessutom till att ge en djup förståelse för vissa delar av biotekniken. Projekten är tvärvetenskapliga mot områden som är närliggande till bioteknik.

Kursen innehåller:

- Del 1 Ett biotekniskt projekt där samhällets behov och MHU är centralt.

- Del 2 Ett biotekniskt projekt där matematiken är central.

- Egenreflektion utifrån gruppdynamik och processer.

- Projektledning och projektarbete

- Rapportskrivande

- Litteratursökning och referenshantering

- Muntlig framställan

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1, BB1160 Eukaryot cellbiologi, BB1030 Mikrobiologi, BB1190 Genteknik eller motsvarande

Litteratur

Besked om kurslitteratur kommer ges på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt 2, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd på bägge moment

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Examinator

Francisco Javier Vilaplana Domingo <franvila@kth.se>

Lucie Delemotte <lucied@kth.se>

Marina Kasimova <kasimova@kth.se>

Torbjörn Gräslund <torbjorn@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.