BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Biotechnology, Second Cycle

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (15,0 hp)

  HT19 P1 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  61492

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  51442

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Peter Savolainen <savo@kth.se>

  Qi Zhou <qi@kth.se>

Lärandemål

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5.  visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kursens huvudsakliga innehåll

Individuellt utformat och genomfört projekt inom bioteknik. Opponerande på annan students examensarbete inom bioteknik.

Behörighet

För att påbörja examensarbete ska studenten ha minst 240 högskolepoäng inom civilingenjörsutbildningen i bioteknik (210 hp för studenter på 270 hp-program),från avslutade kurser, varav minst 110hp ska vara obligatoriska kurser i årskurs 1-2.

För antagna till masterprogram 120 hp:
För att påbörja examensarbete på avancerad nivå krävs att huvuddelen av studierna, minst 60 högskolepoäng (varav minst 30hp med fördjupning på avancerad nivå) inom huvudområdet för masterprogrammet.

Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. Examinator ska kontrollera att studenten uppfyller behörighetskraven. Dispens från behörighetskrav kan, efter prövning, beviljas av grundutbildningsansvarig.

Litteratur

Dert är studentens uppgift att söka relevant litteratur för det specifika projektet.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Muntlig slutpresentation och opponerande kan endast ske vid särskilda, av kursansvarig schemalagda seminarier.
Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Krav för slutbetyg

Godkänd projektplan.

Godkänd skriftlig slutrapport.

Godkänd muntlig slutpresentation.

Godkänt opponerande.

Ges av

CBH/Skolövergripande

Examinator

Patrik Ståhl <steel@kth.se>

Peter Savolainen <savo@kth.se>

Qi Zhou <qi@kth.se>

Yves Hsieh <yvhsieh@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.