BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp

Molecular Enzymology

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10185

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Mats Martinell <matsm@kth.se>

 • Lärare

  Mats Martinell <matsm@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för doktorander på KTH.

Lärandemål

Kursen avser att ge en grundläggande förståelse för funktionen hos enzymer samt lära ur de metoder som utgör grunden för enzymkarakterisering, både teoretiska och experimentella.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Katalytiska principer och reaktionsmekanismer hos enzymer.
 • Bindningsenergi och katalys.
 • Enzymkinetik för ett eller flera substrat under såväl “steady state”- som “pre steady state”-antaganden.
 • Inhibering (reversibel och icke-reversibel) och dess tillämpningar.
 • Praktisk enzymologi t.ex. kinetikstudier, karakterisering av reaktionsmekanism, detektion av intermediärer , “active-site”-titrering.
 • Omgivningens påverkan på enzymer t.ex. pH, temperatur, lösningsmedel.
 • ”Protein engineering”; mål och strategier.

Kursen innehåller många praktiska moment som utförlig planering av laborationsförsök inklusive räknestugor, informationssökning med stor vikt på strukturinformation. Under kursens gång skall ett arbete kring ett enzym redovisas skriftligt. Kursen examineras genom en hemtentamen.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 20 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:
Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom biokemi, mikrobiologi och genetik/molekylärbiologi. 20 högskolepoäng (hp) kemi, samt totalt 20 högskolepoäng (hp) inom matematik och programmering

Rekommenderade förkunskaper

KD1090 Organisk kemi 1, KD1100 Organisk kemi 2, BB1080/BB1090 Biokemi eller BB1050 Bioteknik för K.

Litteratur

Enzymes: A Practical Introduction to Structure, Mechanism, and data Analysis. Second edition. Robert A. Copeland. Wiley-VCH, ISBN 0-471-35929-7

Examination

 • INL1 - Litteraturuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig hemtentamen (TEN1; 4,5 hp, betygsskala A-F), laborationskurs (LAB1; 1,5 hp, betygsskala Pass/Fail), litteraturuppgift (INL1;1,5 hp, betygsskala Pass/Fail).

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Examinator

Pål Nyrén <nyren@kth.se>

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.