BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp

Drug Development

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att du efter kursen ska kunna beskriva processen för läkemedelsutveckling och relatera de ingående delmomenten till varandra.

Efter fullgjord kurs ska du kunna:

 • definiera viktiga begrepp inom läkemedelsutveckling, ange vilka typer av studier som ingår i processen för läkemedelsutveckling samt beskriva vilka metoder som används inom de olika delmomenten
 • förklara vad administrering, absorption, distribution och eliminering har för effekt på dosering av läkemedel och deras jämviktskoncentrationer, samt rita dos-responskurvor för olika typer av ligander
 • ange vilka de kommersiellt viktiga terapiområdena är, beskriva vilka klasser av läkemedelstargets som är vanliga, samt göra en analys av varför dessa dominerar
 • beskriva och jämföra klassiska strategier för generering av läkemedelssubstanser med användning av kombinatoriska bibliotek och screening; identifiera för- och nackdelar
 • identifiera viktiga skillnader mellan olika klasser av läkemedelssubstanser (proteiner, peptider och små organiska molekyler) med avseende på farmakokinetik, produktion, säkerhet och användningsområden
 • prioritera mellan olika läkemedelskandidater för vidare utveckling utifrån deras kemiska och prekliniska egenskaper

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningarna kommer att täcka en rad aspekter av läkemedelsutveckling och ge aktuella exempel från läkemedelsindustrin. Ämnen som kommer att behandlas är grundläggande farmakologi, identifiering och validering av mål, metoder för generering av aktiva substanser, olika klasser av substanser och deras farmakologiska egenskaper, krav på säkerhet och dokumentation inom industriell produktion, kliniska prövningar av nya läkemedelskandidater, entreprenörskap och utveckling av nystartade forskningsföretag, samt patenträtt inom bioteknik och läkemedelsutveckling.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade.

I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 20 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:
Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom biokemi, mikrobiologi och genetik/molekylärbiologi. 20 högskolepoäng (hp) kemi, samt totalt 20 högskolepoäng (hp) inom matematik och programmering

Rekommenderade förkunskaper

BB1010 Inledande bioteknik, BB1020 Cellbiologi med immunologi, KD1090 Organisk kemi I och BB1090, Biokemi,  teori, eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Utdelade kompendier.

Kurslitteratur finns tillgänglig då kursen ges och består av utdelade artiklar

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala A - F) godkänd Litteraturuppgift (LIT1; 2,0 hp, betygsskala Pass/Fail).

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Examinator

Amelie Eriksson Karlström <ameliek@kth.se>

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.