BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp

Molecular Biomedicine

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Genomets och epigenomets roll i medicinen kommer att vara i fokus, både i hälso- och sjukdomstillstånd. Nuvarande och kommande tekniker för att analysera genetiska och epigenomiska funktioner kommer att diskuteras. Effekterna av genomvariation kommer att exemplifieras med cancer, sällsynta och komplexa sjukdomar. Strategier för diagnos och behandling av sjukdomarna omfattas, såsom gen- och stamcellsterapi. Sjukdomar relaterade till polymerisation och strukturella förändringar av proteiner såsom Alzheimers sjukdom och priontillstånd kommer också att behandlas. 

Följande ämnen behandlas under kursen

Mänsklig genomorganisation och principer för genetisk variation
Principer för genreglering och epigenetik
Sjukdom-orsakande genetiska varianter
Enstaka genstörningar
Multifaktoriella störningar
Genetiska metoder för att behandla sjukdom, inklusive gen- och cellterapi
cancer

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap och förståelse om användningen av genom och epigenom information inom medicin. Kursen ger en avancerad introduktion till epigenetik och dess roll i hälsa och sjukdom.

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Redogöra för genetiska variationer i genomet, deras påverkan på genuttryck samt deras samband med sjukdomar 
 • Redogöra för och sammanfatta monogena och komplexa genetiska sjukdomar samt förklara biologiska mekanismer associerade med cancer

Färdighet och förmåga genom att:

 • Demonstrera förmågan att kritisk granska vetenskapliga artiklar inom relevant ämnesområdet
 • Utvärdera genetiska och epigenetiska varianter’s påverkan på människans hälsa och sjukdomar
 • Evaluera användningen av genetiska metoder / tekniker för att upptäcka och behandla sjukdomar samt den roll som genetisk variation i läkemedelsrespons, metabolism

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Utvärdera effekterna av genetiska och epigenetiska varianter i hälsa och sjukdom

Samtliga mål skall uppfyllas för att få betyget godkänd. För att erhålla högre betyg (A-D) skall student visa djupare förståelse inom ämnet samt tillämpa sina kunskaper i komplexa sammanhang.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Introduktion till bioteknik BB1010, Biokemi BB1040, Cellbiologi BB1020, Molekylär bioteknik BB1060, Bioinformatik DD2396 och Tillämpad genteknologi BB2250 eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Inledande bioteknik BB1010, Cellbiologi BB1020, Biokemi BB1100, Molekylär bioteknik BB1060, Bioinformatik DD2396 och Tillämpad genteknologi BB2250.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Projektseminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Att delta i seminarier är obligatoriskt för att klara kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Pelin Sahlén

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2290

Ges av

CBH/Genteknologi

Huvudområde *

Bioteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.