BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 hp

Molecular Biotechnology for Nanotechnology

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

The course aims at presenting the state-of-art in interactions between nanotechnology and biotechnology at the scientific frontier. This course will teach the methods which forms the basis for molecular biotechnology within the range of nanoscience applications

After successful completion of the course, the students should be able to:

 • Understand the basic concept in molecular biology
 • Capable to define recombinant DNA technology
 • Give an example and explain the synthesis of important industrial products
 • Explain the potential application of molecular techniques in diagnostics and therapeutics
 • Present the result of the laboratory exercise  as written report

Kursupplägg

Fundamentals in molecular biology; Tools which enable molecular biotechnology; Structure and functional analysis; Enzymes; DNA sequencing; PCR methods; Protein engineering; Principles on gene technique based vaccines; Molecular diagnostics; Biosensors on nano and micro scale. 

Lab

Gene amplification by PCR techniques; Transformation of gene in E.coli; selecting the correct transformed colonies.

Protein isolation purification using selective magnetic beads and molecular weight determination

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Admittance to a Masters programme at KTH with some basic background in chemistry, physics and biology

Rekommenderade förkunskaper

Good knowledge about physics and chemistry courses according to the study plan, basic knowledge in living systems or corresponding background.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture notes and reference literature

Bio-nanotechnology, Goodsell Wiley-Liss, New Jersey, 2004

Molecular Biotechnology – Principles and applications of recombinant DNA, Bernard R. Glick; Jack J. Pasternak, 2003

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

A written examination (TEN1; 3cr) covers the lecture course. To pass the course it is necessary to pass the tutorial and lab exercise (ASS; 1cr, Lab;1cr). Further requirements about the examination and requirements are given at the course start.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Ståhl

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2410

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Huvudområde *

Bioteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Students are required to sign up at least two weeks in advance for examination.

The course is given provided at least seven students are admitted.

Kursen kan inte läsas av studenter på civilingenjörsprogrammet i Bioteknik