BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp

Bioinformatics and Biostatistics

Detta är en grundläggande kurs i bioinformatik och biostatistik. Kursen riktar sig huvudsakligen till studenter på mastersprogrammen i Medicinsk bioteknologi och i Industriell & miljöinriktad bioteknologi. Kursen består av föreläsningar och datorbaserade laborationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Detta är en grundläggande kurs i bioinformatik och biostatistik. Efter att ha blivit godkänd på kursen bör studenten:

 • kunna teorin bakom grundläggande bioinformatiska analysmetoder.
 • känna till de viktigaste bioinformatiska databaserna.
 • kunna redogöra för grundläggande sannolikhets- och statistikbegrepp.
 • kunna beskriva för molekylärbiologiska data relevanta statistiska metoder och sannolikhetsfördelningar.
 • känna till tillämpbarheten för och begränsningarna av olika bioinformatiska och statistiska metoder.
 • kunna utföra och tolka bioinformatiska och statistiska analyser på molekylärbiologiska data.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar och datorbaserade laborationer.

Behörighet

Admission requirements for programme students at KTH:
At least 150 credits from grades 1, 2 and 3 of which at least 100 credits from years 1 and 2, and bachelor's work must be completed.  The 150 credits should include a minimum of 20 credits within the fields of Mathematics, Numerical Analysis and Computer Sciences, 5 of these must be within the fields of Numerical Analysis and Computer Sciences, 20 credits of Chemistry, possibly including courses in Chemical Measuring Techniques and 20 credits of Biotechnology or Molecular Biology.

Admission requirements for independent students:
A total of 20 university credits (hp) in  Biotechnology or Molecular Biology. 20 credits of Chemistry, possibly including courses in Chemical Measuring Techniques and 20 credits within the fields of Mathematics, Numerical Analysis and Computer Sciences, 5 of these must be within the fields of Numerical Analysis and Computer Sciences, Documented proficiency in English corresponding to English B.

Rekommenderade förkunskaper

Följande kurser, eller motsvarande, rekommenderas: SF1644 Analys i en variabel, BB1010 Introduktion till bioteknologi. Datorvana motsvarande DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering.

Litteratur

Zvelebil and Baum, Understanding Bioinformatics (2007), Garland Science

Biostatistics: The Bare Essentials. G. R. Norman and D. L. Streiner. (B.C. Decker, 3rd edition)

Listan kan komma att ändras. Ändringar kommer att annonseras på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig examen (TEN1; 5.0 hp, betygsskala A-F),

Laborationskurs med skriftliga rapporter (LAB1; 2.0 hp, betygsskala godkänd(P)/underkänd(F)

Ges av

CBH/Genteknologi

Examinator

Olof Emanuelsson <olofem@kth.se>

Övrig information

Överlappar med BB2441

Kursen ges inte från och med HT17

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.