Hoppa till huvudinnehållet

BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp

Detta är en grundläggande kurs i bioinformatik och biostatistik. Kursen riktar sig huvudsakligen till studenter på mastersprogrammen i Medicinsk bioteknologi och i Industriell & miljöinriktad bioteknologi. Kursen består av föreläsningar och datorbaserade laborationer.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan BB2440 (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Detta är en grundläggande kurs i bioinformatik och biostatistik. Efter att ha blivit godkänd på kursen bör studenten:

 • kunna teorin bakom grundläggande bioinformatiska analysmetoder.
 • känna till de viktigaste bioinformatiska databaserna.
 • kunna redogöra för grundläggande sannolikhets- och statistikbegrepp.
 • kunna beskriva för molekylärbiologiska data relevanta statistiska metoder och sannolikhetsfördelningar.
 • känna till tillämpbarheten för och begränsningarna av olika bioinformatiska och statistiska metoder.
 • kunna utföra och tolka bioinformatiska och statistiska analyser på molekylärbiologiska data.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar och datorbaserade laborationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Admission requirements for programme students at KTH:
At least 150 credits from grades 1, 2 and 3 of which at least 100 credits from years 1 and 2, and bachelor's work must be completed.  The 150 credits should include a minimum of 20 credits within the fields of Mathematics, Numerical Analysis and Computer Sciences, 5 of these must be within the fields of Numerical Analysis and Computer Sciences, 20 credits of Chemistry, possibly including courses in Chemical Measuring Techniques and 20 credits of Biotechnology or Molecular Biology.

Admission requirements for independent students:
A total of 20 university credits (hp) in  Biotechnology or Molecular Biology. 20 credits of Chemistry, possibly including courses in Chemical Measuring Techniques and 20 credits within the fields of Mathematics, Numerical Analysis and Computer Sciences, 5 of these must be within the fields of Numerical Analysis and Computer Sciences, Documented proficiency in English corresponding to English B.

Rekommenderade förkunskaper

Följande kurser, eller motsvarande, rekommenderas: SF1644 Analys i en variabel, BB1010 Introduktion till bioteknologi. Datorvana motsvarande DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Zvelebil and Baum, Understanding Bioinformatics (2007), Garland Science

Biostatistics: The Bare Essentials. G. R. Norman and D. L. Streiner. (B.C. Decker, 3rd edition)

Listan kan komma att ändras. Ändringar kommer att annonseras på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examen (TEN1; 5.0 hp, betygsskala A-F),

Laborationskurs med skriftliga rapporter (LAB1; 2.0 hp, betygsskala godkänd(P)/underkänd(F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2440

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar med BB2441

Kursen ges inte från och med HT17

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.