Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

BB2450 Cellfabriken 7,5 hp

This course focuses on the utilization of microorganisms and eukaryotic cell systems and their biochemical pathways for synthesis and modification of products on an industrial scale. The course is at the intersection of biochemistry, microbiology, eukaryotic cell biology and upscale / industrial bioprocesses. It requires basic knowledge of the courses in biochemistry and microbiology from year two and forms a basis for the courses "Energy and Environment" and "Bioprocess Design" given at the end of grade 4 and under grade 5.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61018

Rubriker med innehåll från kursplan BB2450 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd BB1150 Biochemistry eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

- BB1100 Biochemistry laboratory course or similar

- BB2020 Molecular enzymology or the like

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • KON1 - Kontrollskrivning 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • NÄR1 - Närvarokrav föreläsningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yves Hsieh (yhsieh@kth.se)

Övrig information

Registration not later than two weeks before the exam is mandatory.

The course is given provided that at least seven students thank yes to the offered place.