BB2450 Cellfabriken 7,5 hp

The Cell Factory

This course focuses on the utilization of microorganisms and eukaryotic cell systems and their biochemical pathways for synthesis and modification of products on an industrial scale. The course is at the intersection of biochemistry, microbiology, eukaryotic cell biology and upscale / industrial bioprocesses. It requires basic knowledge of the courses in biochemistry and microbiology from year two and forms a basis for the courses "Energy and Environment" and "Bioprocess Design" given at the end of grade 4 and under grade 5.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

- BB1100 Biochemistry laboratory course or similar

- BB2020 Molecular enzymology or the like

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • KON1 - Kontrollskrivning 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • KON2 - Kontrollskrivning 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • NÄR1 - Närvarokrav föreläsningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Yves Hsieh

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2450

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Bioteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yves Hsieh (yhsieh@kth.se)

Övrig information

Registration not later than two weeks before the exam is mandatory.

The course is given provided that at least seven students thank yes to the offered place.