Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

BB2460 Biokatalys 7,5 hp

Biokatalys handlar om att ersätta kemiska produktionsmetoder med bio-baserade där målet är att uppnå en bättre miljömässig hållbarhet. Kursen handlar om enzymteknik och hur enzymer kan anpassas och användas i industriella processer för framställning av kemiska produkter som finkemikalier, läkemedel och andra viktiga förädlade produkter som inte finns i naturen. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61004

Rubriker med innehåll från kursplan BB2460 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till och översikt över området biokatalys. Den ger teoretisk kunskap om miljömässigt hållbar teknisk användning av enzymer för produktion av högvärdeskemikalier och den täcker olika enzymklasser med fokus på enzymernas reaktionsmekanismer och användning in kemiska processer. Kursen beskriver viktiga experimentella tekniker som att använda enzymer i vattenfri miljö, utnyttja enzymkaskader och metoder för att optimera det stereokemiska utfallet. Många industriella processer diskuteras som exempel. Kursen täcker också aktuella strategier för enzym-ingenjörskonst och annan modifiering av enzymer för katalytiska tillämpningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Demonstrera djup kunskap och analytiska förmågor inom området biokatalys
  • Utnyttja och tillämpa kunskaper från grundläggande bioteknik- och kemikurser för att designa miljömässigt hållbara enzymatiska processer för industriell produktion av kemiska produkter.
  • Formulera och diskutera hur biokatalys kan tillämpas i industrin för att skapa mer miljömässigt hållbara biotekniska och kemiska processer och reflektera över hållbar samhällsutveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen motsvarande minst 180 hp, varav minst 6 hp bioteknik, 20 hp kemi och 20 hp matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Avklarade bioteknikkurser på grundläggande nivå, organisk kemi på grundläggande nivå samt behörighet att studera på avancerad nivå.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar och seminarium, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg är minst betyget E på momenten TEN1 och ÖVN1 och betyget P på momentet LAB1.

Slutbetyget baseras till 75% på TEN1 och till 25% på ÖVN1. Om TEN1 ger betyget F blir slutbetyget F oavsett betyget på ÖVN1. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter BB2030. Obligatorisk anmälan till tentamen sker via Mina sidor senast två veckor innan tentamenstillfälle. Kursen ges vid fler än 6 anmälda deltagare.