BB2471 Genetik 5,0 hp

Genetics

Genetisk variation är grunden för de flesta biologiska, medicinska och biotekniska analystekniker. Grundläggande kunskaper om genetik är därför av stor vikt för att på ett optimalt sätt utnyttja de biotekniska verktygen. Denna kurs ger en översikt, utifrån ett evolutionärt perspektiv, av den genetiska variationen bland alla organismer, och förklarar hur genetisk variation uppstår, nedärvs och utvecklas.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 TMTLM för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  51503

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Peter Savolainen <savo@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast TMTLM kull 2015 and 2016

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beskriva:

 • Arkitektur och funktion hos de olika organismernas genom, och förklara hur likheter och skillnader har utvecklats sedan livets uppkomst
 • Hur gener fungerar och ärvs i olika typer av organismer, och hur detta påverkar organismernas funktion och skydd mot genetiska defekter, samt deras evolution
 • Hur DNA skadas och repareras i cellerna, och hur genetisk variation, orsakad av arv eller av "färska" skador, påverkar vår hälsa
 • Hur genetisk variation, bland gener, individer, populationer eller arter, uppkommer och utvecklas

Kursens huvudsakliga innehåll

Genetik är grunden för de flesta biologiska, medicinska och biotekniska analystekniker. Grundläggande kunskaper om genetik är därför av stor vikt för att på ett optimalt sätt utnyttja de biotekniska verktygen. Denna kurs ämnar att utifrån ett evolutionärt perspektiv ge en översikt av den genetiska variationen bland alla organismer, och förklara hur genetisk variation uppstår, nedärvs och utvecklas.

Ett antal ämnen inom grundläggande genetik kommer att studeras, t.ex.:

 • Livets ursprung och ”Livets träd”: organismernas ursprung, utveckling och släktskap (fylogeni)
 •  Evolutionens mekanismer
 • Den genetiska skillnaden mellan organismerna: skillnader och likheter i genomens uppbyggnad och funktion och hur de har utvecklats under evolutionens gång
 • Arv av gener och egenskaper: olika arvsmekanismer (t.ex. mendelsk resp. asexuell nedärvning) och deras betydelse för individers och arters funktion och ”framgång”
 • Ärftliga sjukdomar, vad de beror på och vilka effekter de har
 • Mutationer: DNA-skadande ämnen och mekanismer, de olika typer av mutationer de leder till, och cellernas skyddsmekanismer
 • Kartläggning av genomen: länkning av ärftliga egenskaper och genburna sjukdomar till specifika gener
 • Genetisk skillnad mellan människopopulationer: dess historiska ursprung och spridning, samt medicinska betydelse

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 20 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:
Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom livsvetenskapskurser (t ex biokemi, mikrobiologi, genetik/molekylärbiologi). 10 högskolepoäng (hp) inom matematik, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Fundamental Genetics av John Ringo ,Cambridge University Press 2004

Utdelade vetenskapliga artiklar

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Redogörelse för extratexter vid seminarium

Ges av

CBH/Genteknologi

Examinator

Peter Savolainen <savo@kth.se>

Övrig information

Kursen ersättts av BB2472

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.