Hoppa till huvudinnehållet

BB2485 Metabolic Engineering 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB2485 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Metaboliska vägar för production av organiska syror, aminosyror, alkoholer, monomerer och polymerer.
 • De underliggande koncepten bakom hur dessa metaboliska vägar balanseras, baserat på elementar-, redox- och energibalans.
 • Strategier för metabolic engineering.
 • Metabolisk fluxanalys.
 • Metabolic control analysis
 • Koncepten bakom stökiomtriska modeller av metabolism på genomskalenivå och deras användning för design av strategier för metabolic engineering.
 • Användning av av termodynamiska begränsningar inom genomskalemodellering.
 • De senaste framstegen inom genomskalemodellering, där stökiometri kombineras med proteomik och metabolomik.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Kvantitativt beskriva metaboliska vägar för produktion av industriellt intressanta bränslen och kemikalier som diskuteras i kursen.
 • Karakterisera de ovan nämnda metaboliska vägarna med avseende på elementar-, redox- och energibalans, diskutera de krav dessa ställer vid metabolic engineering, samt föreslå relevanta strategier för att uppfylla dessa krav.
 • Konstruera och lösa matematiska representationer av metaboliska nätverka, baserat på tillhandahållna mätdata.
 • Implementera genomskalemodellering av metabolismen för att designa och utvärdera strategier för metabolic engineering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser inom ett program som innehåller: minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 30 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik, biokemi eller molekylärbiologi.

Rekommenderade förkunskaper

 • BB1230 Biokemi 2
 • B1300 Odlingsteknologi
 • KD1500 Fysikalisk biokemi

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Uppgift inom metabolisk modellering, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Som del i PRO1 krävs fullföljande av alla övningar, aktivt deltagande i projektarbetet och slutpresentationen under projektseminariet.

Completion of all exercies is required as a part of PRO1, in addition to active participation in the project and the project preentation at the final seminar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Antonius Van Maris

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2485

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd