Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner i ett biologiskt prov. Målet med dessa studier är att fastställa vilka proteiner som är närvarande i provet, samt att definiera i vilka koncentrationer, molekylära tillstånd, strukturer, funktioner eller sammanhang. Idag används och utvecklas olika tekniker för att studera olika typer av prover för att till exempel hitta molekyler som kan användas som biomarkörer, vilka kan underlätta diagnosticering av sjukdomar eller behandlingen av patienter.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan BB2510 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Knowledge corresponding to the following courses, or similar, is required.

BB1010 Introduction to Biotechnology

BB1020 Cell biology with Immunology

BB1080 Biochemistry, Theory

BB1110 Gene Technology and Molecular Biology

BB1130 Analysis and Purification of Biomolecules

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jochen Schwenk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2510

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jochen Schwenk, jochen.schwenk@scilifelab.se