Hoppa till huvudinnehållet

CB1040 Inledande bioteknik 6,0 hp

Kursen i inledande bioteknik ger en orientering om cellens biologi och kemi och om hur centrala molekylärbiologiska verktyg och metoder kan användas i medicinska och tekniska tillämpningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CB1040 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen i inledande bioteknik ger en orientering om cellens biologi och kemi och om hur centrala molekylärbiologiska verktyg och metoder kan användas i medicinska och tekniska tillämpningar. 

Kursen innehåller följande delar:

 • Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad, delstrukturer och organisation.
 • Enzymers katalytiska funktion och roll i metabolismen.
 • Struktur av proteiners och nukleinsyrors byggstenar.
 • Detaljerat om metabolismen, t.ex. glykolysen och citronsyracykeln.
 • Replikation av DNA, transkriptionen samt translationen.
 • Grundläggande molekylärbiologiska metoder.
 • Arvsmassans uppbyggnad hos prokaryoter och eukaryoter
 • Transport i humana celler
 • Cellmembranets uppbyggnad och olika typer av transportmekanismer genom membran.

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa 

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva grundläggande begrepp inom biotekniken (TEN1, LAB1)
 • Förklara grundläggande funktioner i cellen. (TEN1)

Värdering och förhållningssätt genom att kunna:

 • Exemplifiera hållbarhetsmål och globala utmaningar samt bioteknikens påverkan och möjlighet att bidra till uppfyllelsen av dessa mål.

Färdigheter och förmågor genom att kunna:

 • Sammanfatta de utförda laborationerna i en rapport. (LAB1) 

För högre betyg (A-D) krävs djupare kunskaper och förståelse för kursens innehåll samt förmåga att kunna kombinera sin kunskap inom kursens olika delar för att lösa mer komplexa biotekniska frågeställningar. (TEN1)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras med skriftlig tentamen och laboration.

Övriga krav för slutbetyg

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande i föreläsningar, laboration samt godkänd skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johan Sven Erik Rockberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB1040

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Kursen överlappar med BB1010.