Hoppa till huvudinnehållet

CB201V Biokatalys för yrkesverksamma 4,0 hp

Kursen ger kunskap och färdigheter inom området industriell biokatalys med fokus på att ersätta kemisk syntes med enzymatisk katalys för att erhålla mera hållbara processer för syntes av kemiska produkter.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (4,0 hp)

Varaktighet

2022-01-18

2022-03-04

Studietakt

33%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

AlbaNova

Antal platser

Max: 10

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 fristående studerande

Anmälningskod

20054

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CB201V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen går online på distans och ger en översikt av forskningsområdet biokatalys, med särskild vikt på tillämpning av enzymer för miljömässigt hållbar tillverkning av kemiska produkter. Kursen omfattar circa 105 heltidsstudietimmar motsvarande 4,0 högskolepoäng. 

Relevanta enzymer och deras reaktionsmekanismer diskuteras. Vidare avhandlas centrala experimentella tekniker för användande av enzymer i organiska lösningsmedel, samt metoder för optimering av stereokemiskt utbyte med industriella processer som exempel.

Kursen ger även kunskap om allmänna och aktuella tekniker för design och modifiering av enzymer, till exempel riktad evolution, för tillämpning i biokatalys. Studenten utför ett projektarbete där ett teoretiskt experiment designas och som bland annat involverar att välja och motivera valen av metoder för det experimentella utförandet och analys av resultaten.

Kursen har förinspelade föreläsningar följt av gemensamma diskussioner och problemlösning vid schemalagda tillfällen online.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna: 

  • demonstrera kunskap och analytiska färdigheter inom området biokatalys
  • demonstrera förmåga att förklara och analysera concept inom biokatalys baserat på relevant forskningslitteratur
  • formulera och diskutera skriftligt hur biokatalys kan användas i industrin för att skapa mer miljömässigt hållbara processer och att kunna reflektera om hållbar samhällsutveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurser i organisk kemi och biokemi på grundnivå, eller motsvarande. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

80 % aktivt deltagande på schemalagda föreläsningar krävs.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB201V

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappande kurs: BB2460, delvis överlappande