CB2050 Projekt i molekylär livsvetenskap 7,5 hp

Project in molecular life science

Kursen innehåller ett projekt inom molekylära livsvetenskaper, med tillhörande projektseminarier.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innehåller planering, genomförande, rapportering och presentation av ett forskningsnära projekt inom molekylära livsvetenskaper.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. förklara relevanta metoder inom molekylära livsvetenskaper
 2. förklara och diskutera valet av metoder
 3. deltaga i ett projekt i molekylär livsvetenskap på ett skickligt sätt
 4. muntligen och skriftligen presentera resultat erhållna från projektet i molekylär livsvetenskap
 5. tolka resultat erhållna från projektet i molekylär livsvetenskap
 6. reflektera över och kritiskt diskutera betydelsen av erhållna resultat
 7. genomföra en realistisk tidsplanering av ett projekt inom molekylära livsvetenskaper

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kurser i livsvetenskap, t.ex. kurser i cellbiologi, biokemi, mikrobiologi, genteknologi eller molekylärbiologi motsvarande minst 20 högskolepoäng. Kurser i teoretisk matematik motsvarande minst 10 högskolepoäng.
Avklarad kurs 5MT008 Tillämpad kommunikation (kursen ges av Karolinska Institutet) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Projekt (PRO1, betygsskala A-F), 7,5 hp.
Det finns moment i kursen som har obligatorisk närvaro.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Torbjörn Gräslund

Håkan Jönsson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB2050

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde *

Molekylära livsvetenskaper

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter kursen BB2899