Hoppa till huvudinnehållet

CH205V Vetenskapliga metoder inom arbetsmiljö och hälsa 7,5 hp

Fokus för kursen ligger på kvantitativa metoder (epidemiologi, experimentell design samt grundläggande statistisk) och kvalitativa metoder (intervjuteknik och tematisk analys).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CH205V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, vetenskapliga metoder samt etik. Vetenskapsteorin lägger grunderna för metodiken och omfattar deduktiv samt induktiv ansats samt vetenskapshistoria. Huvudfokus för kursen ligger dock på de vetenskapliga metoderna. Kursen går igenom både kvantitativ metod (Epidemiologi, experimentell design samt grundläggande statistisk) och kvalitativ metod med fokus på tematisk analys. Dessutom ingår att värdera de etiska aspekterna inom forskningen och kring forskningsetiska grundprinciper.

Kursens genomförs med distansundervisning. Kursen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet där dess motsvarighet ingår i Magisterprogrammet Arbete och hälsa. Undervisningen inkluderar inspelade videoföreläsningar, litteraturstudier, webbseminarier, grupparbeten, ett projekt med tillhörande redovisning, liksom enskilda inlämningsuppgifter.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenten den kunskap och de färdigheter som behövs för att sammanställa och utvärdera vetenskaplig litteratur inom arbete och hälsa, genomföra en mindre studie/undersökning kring arbete och hälsa samt förbereda studenterna för forskarutbildningsstudier.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 1. förklara vetenskapsteoretiska begrepp i relation till vetenskapsområdet Arbete och hälsa
 2. formulera och problematisera vetenskapliga frågeställningar av relevans till vetenskapsområdet Arbete och hälsa
 3. värdera skillnaderna mellan olika forskningsmetoder vad det gäller studiedesign, datainsamling, och analysmetoder; identifiera för- och nackdelar med de olika metoderna och förstå hur de kompletterar varandra
 4. kritiskt granska vetenskaplig litteratur och forskning inom kvantitativ och kvalitativ forskning
 5. genomföra en mindre, vetenskaplig studie med kvalitativ respektive kvantitativ ansats
 6. förklara och kritiskt reflektera kring forskningsetiska grundprinciper

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsutbildning 120 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Vid förhinder kan momentet SEM1, om kursansvarig så bedömer, ersättas med ersättningsuppgifter. En ersättningsuppgift kan i så fall vara att lämna in en skriftlig reflektion över materialet som studerats inför respektive seminarium.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarier (SEM1, 1,5 hp) med obligatorisk närvaro, betygsskala P/F, examinerar kursmålen 2, 4 och 6.

En skriftlig projektrapport tillsammans med en muntlig presentation, (PRO2, 3 hp), betygsskala P/F, examinerar kursmålen 2, 3, och 5.

Tentamen (TEN1, 3 hp) betygsskala: A, B, C, D, E, Fx, F, examinerar kursmålen 1, 3 och 6.

Slutbetyget grundas på TEN1 utifrån betygsskalan A, B, C, D, E, Fx, F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Forsman

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH205V

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd