Hoppa till huvudinnehållet

CK1285 Kemisk jämvikt 5,0 hp

Kursen fokuserar på kvantitativ analys av syra/bas-, gas-, fördelnings-, löslighets-, komplex- och redoxjämvikter. Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för hur jämviktsvillkoret bestämmer ett systems sammansättning. Som exempel kommer naturliga kretslopp och industriella processer att diskuteras översiktligt. Hur jämviktskonceptet kan utnyttjas för att driva en process kommer att undersökas och exemplifieras praktiskt i våtkemiskt oorganiskt laborationsarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CK1285 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på kvantitativ analys av syra/bas-, gas-, fördelnings-, löslighets-, komplex- och redoxjämvikter. Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för hur jämviktsvillkoret bestämmer ett systems sammansättning. Som exempel kommer naturliga kretslopp och industriella processer att diskuteras översiktligt. Hur jämviktskonceptet kan utnyttjas för att driva en process kommer att undersökas och exemplifieras praktiskt i våtkemiskt oorganiskt laborationsarbete. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva ett kemiskt system vid jämvikt med hjälp av relevanta ekvationer och lösa ekvationssystemet för att bestämma det kemiska systemets egenskaper. 
  • Självständigt planera och utföra våtkemiskt laborativt arbete enligt gängse rutiner för en säker hantering av kemikalier och tillämpa jämviktskonceptet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CK1285

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd