Hoppa till huvudinnehållet

CK2010 Koldioxidneutralt energi- och transportsystem 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CK2010 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Energibärare, energiomvandlingsprocesser och energilagring med tillhörande apparatur för närmandet till ett koldioxidneutralt energi- och transportsystem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna beskriva, analysera och kritiskt bedöma olika sätt att närma sig ett koldioxidneutralt energi- och transportsystem i syfte att själva kunna bidra till dessa systems utveckling och införande i samhället.

Efter godkänd kurs ska studenten även kunna beskriva, analysera och kritiskt bedöma olika relevanta komponenter i ett energi- och transportsystem som närmar sig koldioxidneutralitet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Slutbetyg på kursen, A-F/Fx kommer baseras på en sammanvägning av erhållna poäng på tentamen samt på bedömning av genomfört och redoviast projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Shareq Mohd Nazir

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CK2010

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd