Hoppa till huvudinnehållet

CK2020 Avancerad Oorganisk kemi 7,5 hp

Grundämnenas kemi följer förutsägbara trender i det periodiska systemet. Kursen guidar studenterna genom grundämnenas reaktivitet och egenskaper från ett perspektiv baserat pa elektronisk struktur och bindning. En tonvikt läggs på övergångsmetallkemi och huvudgruppskemi. Studenterna kommer även att Iära sig om koordinationskemins roll i förnybar energi (batterier, solenergi och magneter) och miljöapplikationer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51216

Rubriker med innehåll från kursplan CK2020 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övergångsmetallkemi
Huvudgruppskemi
Koordinationskemi
Applikationer av kemi för förnybar energi och miljö
Kemin för alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
F-blockkemi

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta periodiska trender för grundämnena inklusive elektronisk struktur, bindning, reaktivitet och andra fysikaliska egenskaper, samt använda den kunskapen för att bestämma reaktionsprodukter.
  • utvärdera kemisk litteratur i oorganisk kemi 
  • generera och analysera experimentella data i en praktisk laboration.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarat examensarbete 15hp, 75hp inom kemi eller kemiteknik. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 6,5 hp)

Skriftlig tentamen

Laboration (LAB1; 1 hp)

Slutbetyget är samma som betyget på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd