Hoppa till huvudinnehållet

CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CM2001 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Detta är en praktisk kurs i att utveckla mobila applikationer med inbyggd dataanalys för tillämpningar inom idrott och hälsa. Följande delar tas upp i kursen:

 • Hur mobila applikationer kan användas inom idrott och hälsa.
 • Vanliga mobila plattformar, så som smarta mobiltelefoner, plattor, smarta klockor och armband, kroppsnära sensorer
 • Hårdvara, operativsystem, och utvecklingsmiljöer för mobila plattformar och APIer för tredjepartsutveckling
 • Programmering av mobila applikationer
  - Applikationskomponenter
  - Användargränssnitt
  - Persistent lagring av data
  - Sensorer i mobila enheter
 • Plattformsoberoende utvecklingstekniker
 • Moln- och meddelandetjänster för mobila system
 • Användning av kamera för videoanalys

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna

 • designa och utveckla applikationer för mobila enheter, både fristående och sådana som kommunicerar över nätverk, inklusive förmåga att ta hänsyn till hårdvaru- och nätverksbegränsningar vid design
 • utveckla tillämpningsanpassade användargränssnitt för mobila enheter, och bedöma om de fungerar tillfredställande för sina tilltänkta användningsområden.
 • programmera mobila enheter som använder både interna och externa sensorer, så som GPS, accelerometer, kroppsnära sensorer, och kamera.
 • beskriva flera moln- och meddelande-tjänster för mobila enheter kopplat till datahantering för idrotts- och hälsotillämpningar
 • tillämpa existerande dataanalysmetoder av sensordata för att hitta mönster och insikt för idrott och hälsa.

För högre betyg fordras dessutom att studenten:

 • har förmåga att förklara, analysera, och kritiskt utvärdera någon aktuell trend inom området mobila applikationer för idrott och hälsa
 • visar en stor grad av förmåga till självständighet och att presentera sitt arbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

7,5 högskolepoäng (hp) inom objektorienterad programmering. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM2001

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Jakobsson (marjacob@kth.se)