Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CM2006 Medicinsk visualisering 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51078

Rubriker med innehåll från kursplan CM2006 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Tillämpningar inom medicinsk visualisering
  • Visualiseringspipeline
  • Ytrekonstruktion och -rendering
  • Volymrendering
  • Volyminteraktion
  • Stereoskopiska tekniker

Kursen består av föreläsningar, laborationer och matematiska övningar. Deltagarna ska kombinera VTK (Visualization Toolkit) i Python med andra bibliotek. Kursen innehåller också introduktionslabbar för studenter med programmeringserfarenhet men utan erfarenhet i Python.

Lärandemål

Medicinsk visualisering är ett specifikt område inom vetenskaplig visualisering som är inriktat på medicinska tillämpningar. Visualisering i ett medicinskt sammanhang används för olika ändamål, bl. a. diagnos med radiologiska data, behandlingsplanering, intraoperativt stöd, dataannotering och utbildning.

Kursen omfattar de begrepp, teorier och mest använda metoder som används för att utforska och interagera med bilder i medicinska tillämpningar. Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna:

Förstå de olika delarna av en visualiseringspipeline

Förstå teorin för de mest använda metoderna för yt- och volymrendering

Sammanfatta de mest använda teknikerna i volyminteraktion och stereoåtergivning

Utforma visualiseringslösningar för medicinska tillämpningar

Välj och anpassa de lämpligaste metoderna för visualisering i medicinska tillämpningar

Använd avancerade verktyg för att skapa visualiseringsprototyper med hjälp av medicinska bilder som kan användas i medicinska tillämpningar

för att:

förstå en komplett visualiseringspipeline i ett medicinskt sammanhang

kunna implementera visualiseringslösningar i medicinska tillämpningar

ha en bred kunskapsbas som kan underlätta förstående av litteratur inom området

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarat examensarbete 15hp, 15hp matematik, 15hp fysik, 6hp programmering. Alternativt 1 år yrkeserfarenhet inom medicinteknik, teknisk fysik, datateknik eller elektroteknik. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser  I programmering i Python eller MATLAB.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Den föreslagna textboken är:

1.     Bernhard Preim and Charl Botha. Visual Computing for Medicine, Theory, Algorithms and Applications 2nd Ed. Morgan Kaufman. 2014

Ytterligare litteratur:

2.     Alexandru C Telea. Data Visualization: Principles and Practice 2nd Ed. CRC Press. 2015

3.     Will Schroeder, Ken Martin, Bill Lorensen. The Visualization Toolkit: An Object-Oriented Approach To 3D Graphics 4th Ed. Kitware Inc. 2006 (available online)

4.     The VTK User’s Guide 11th Ed. Kitware Inc. 2010 (available online)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift samt närvaro på minst 90% av kursaktiviteterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Rodrigo Moreno (rodmore@kth.se)