Hoppa till huvudinnehållet

CM2012 Medicinsk teknik i Digital transformation inom hälso- och sjukvården 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om drivkrafter för vårdtransformation, metoder och tekniker för digital transformation av vården. Kursen erbjuder en viktig förberedelse för studenter för att ta roll i digital hälsoomvandling.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CM2012 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om drivkrafter för vårdtransformation, samt metoder och tekniker för digital transformation av vården. Kursen erbjuder en viktig förberedelse för studenter för att ta roll i digital hälsoomvandling. Kursinnehållet inkluderar följande:

Transformation av vården

•Precisionsmedicin

•Patientcentrering och patientengagemang

•Evidensbaserad medicin,

•Patientsäkerhet

•Högvärdig vård

•Trippel- och fyrdubbla syftar till vård

Digitalisering av vården

•Hälsodata och hälsodatahantering

•PROM och PREM

•Lean och Six-sigma inom sjukvården

•Säkerhet, integritet och GDPR

•Interoperabilitet inom Digital Healthcare

•Etik inom digital hälsa

Verktyg och metoder

•Business Intelligence

•Processorienterad datavetenskap

•Verktyg för maskininlärning och datavisualisering

•Sociala medier, utmaningar och möjligheter

•Användbarhet och användarupplevelse

Medicinsk teknik

•Grundläggande för medicinteknik och digitala hälsobestämmelser

•Anslutna medicinska enheter

•System i realtid

•Telemedicin, e-hälsa och m-hälsa

•Bärbar teknik och konsumentnivå

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

•Motivera behovet av transformation i det nuvarande sjukvården.

•Visa en grundläggande förståelse för rollen som digitalisering spelar i en sådan omvandlingsprocess.

•Erkänna effekterna av medicinsk teknik i digital hälsoomvandling

•Visa en gedigen förståelse för datadrivna metoder för förbättring på sjukhuset

•Identifiera kritiskt möjligheterna och hindren för användning av digitala verktyg i en vårdmiljö

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

B.Sc. i ingenjörsvetenskap eller medicin (till exempel biomedicinsk teknik, tillämpad fysik, industriell ekonomi eller entreprenörskap). Relevant dokumenterad ingenjörsvetenskap eller minst ett års arbetslivserfarenhet. Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Deltagarna bör ta med egna bärbara datorer, surfplattor eller annan enhet med aktiv internetanslutning.

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • RED1 - Uppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg, betygsskala A-F. Tentamen (A-F) avgör slutbetyget när alla kursdelar är godkända. Examensform och betygskriterier kommer att anges i en kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända uppgifter och quiz, muntlig och skriftlig presentation av projektarbetet, skriftlig tentamen. Deltagande är obligatoriskt i 70% av föreläsningarna

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM2012

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik, Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fernando Seoane Martinez (fsm@kth.se)