Hoppa till huvudinnehållet

CM2014 Simuleringsmetoder i medicinsk teknik 7,5 hp

Modellering och simulering spelar en viktig roll och har utvecklats till oumbärliga discipliner inom många områden, inklusive medicinsk teknik. Kursen syftar till att ge en omfattande introduktion till metoderna och teorin för medicinska simuleringar, som täcker finita elementmetoder (FEM) för biomekanik simuleringar; simuleringsmetoder för medicinsk avbildning; olika metoder (systemdynamisk modellering, diskreta händelsesimuleringar, agentbaserad modellering) som har applikationer mekanistisk modellering av sjukdomar, behandling, epidemiologi, sjukvårdssystem och processer, logistik och mycket mer; molekylära simuleringar; CFD för vätske- och klimatteknik; kirurgiska och haptiska simuleringar. Trots olika simuleringsmetoder har alla matematik bakom sig, och en förståelse för differentiallekvationer är motiverad.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CM2014 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Modellering och simulering spelar en viktig roll och har utvecklats till oumbärliga discipliner inom många områden, inklusive medicinsk teknik. Kursen syftar till att ge en omfattande introduktion till metoderna och teorin för medicinska simuleringar, som täcker följande ämnen:

-Biomekaniksimuleringar med hjälp av finita element

-Simuleringsmetoder för medicinsk avbildning (ultraljud och joniserande strålningsavbildning)

-Metoder som har tillämpningar inom mekanistisk modellering av sjukdomar, behandling, epidemiologi, sjukvårdssystem och processer, logistik etc., inklusive

oSystemdynamisk modellering och simulering

oDiskreta händelsesimuleringar

oAgentbaserad modellering

-Molekylära simuleringar

-Simuleringar för flöde och klimat

-Kirurgiska simuleringar och haptiksimuleringar

Trots olika simuleringsmetoder har alla matematik bakom sig, och en förståelse för differentiallekvationer är motiverad.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

-Förstå motiveringen bakom medicinska simuleringar och vilka samhällsutmaningar som kan lösas med simuleringsmetoder

-Beskriv nyckelbegrepp och teoretisk bakgrund i medicinska simuleringar

-Härleda och förklara några grundläggande matematiska modeller i medicinska simuleringar 

-Lös grundläggande differentiella ekvationer (analytiskt och numeriskt) som är relevanta i medicinska simuleringar 

-Kritistikt analysera och diskutera rimligheten för simuleringsresultaten 

-Formulera, planera, genomföra och dokumentera ett projekt som syftar till att hitta en lösning genom att välja lämpliga simuleringstekniker

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknisk fysisk, elektroteknik, datorvetenskap eller ekvivalent.

Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM2014

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Xiaogai Li (xiaogai@kth.se)