Hoppa till huvudinnehållet

DA150X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp

Studenterna utför en självständig studie, där de är ansvariga för att formulera en fråga att studera, som kan angripas med datalogiska metoder. De väljer själva metod och är ansvariga för projektets framskridande. Resultaten rapporteras både skriftligt och vid en muntlig presentation.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DA150X (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenterna genomför ett självständigt arbete där de själva ska formulera en frågeställning som kan studeras med metoder från datalogin. De ska själva välja metod och genomföra undersökningen.

Resultaten rapporteras både skriftligt och vid en muntlig presentation.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna

 • tillämpa färdigheter och kunskaper förvärvade inom datateknikprogrammet på ett eget problem
 • självständigt identifiera, formulera och analysera större problem inom datalogi
 • identifiera eget informationsbehov och självständigt skaffa de kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa problemet
 • motivera sitt metodval utifrån frågeställning och förväntade resultat
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras resultat
 • dokumentera och presentera arbetet, muntligt och skriftligt, med krav på struktur, innehåll, presentation, formellt innehåll, stil och skrift
 • planera arbetet med hänsyn till krav på tid och andra resurser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 102 högskolepoäng från kurser i utbildningsplanen, till och med period 1 i årskurs 3, ska vara avklarade senast vid startdatum för period 2 för att studenten ska få påbörja examensarbetet.
Dessutom ska kurser i samtliga av följande områden vara slutförda:

 • Programmering motsvarande DD1337/DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1331/DD100N/ID1018.
 • Algoritmer och datastrukturer motsvarande DD1338/DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/ID1020.
 • Ingenjörsmässigt skrivande motsvarande DA1600.
 • Hållbar utveckling motsvarande AL1504.
 • Större projektarbete i grupp motsvarande DD1369/DD1393.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DA150X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Från och med vårterminen 2021 gäller ändrade krav för särskild behörighet, vilka framgår av denna kursplan. Studenter som påbörjat sina studier före 2018-07-01 ska under en övergångsperiod fram till och med utgången av höstterminen 2022 anses behöriga om de krav för särskild behörighet som ställts före vårterminen 2021 (det vill säga att minst 101 hp av de obligatoriska kurserna i årskurs 1, 2 och period 1 i årskurs 3 ska vara avslutade senast 1/11) är uppfyllda. För kurs som påbörjas från och med vårterminen 2023 gäller endast särskild behörighet enligt aktuell kursplan.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.