Hoppa till huvudinnehållet

DA151X Examensarbete i datateknik och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Studenterna utför en självständig studie, där de är ansvariga för att formulera en fråga att studera, som kan angripas med datalogiska metoder. De väljer själva metod och är ansvariga för projektets framskridande. Resultaten rapporteras både skriftligt och vid en muntlig presentation.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DA151X (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenterna genomför ett självständigt arbete där de själva ska formulera en frågeställning som kan studeras med metoder från datalogin och en relaterad frågeställning som studeras med metoder från industriell ekonomi. De ska själva välja metod och genomföra undersökningen.

Resultaten rapporteras både skriftligt och vid en muntlig presentation. Studenterna ska även muntligt och skriftligt granska och diskutera andra studenters arbete.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna

 • tillämpa färdigheter och kunskaper för att självständigt identifiera, formulera och analysera problem i gränslandet mellan datalogi och industriell ekonomi och organisation
 • identifiera eget informationsbehov och självständigt skaffa de kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa problemet
 • motivera sitt metodval utifrån frågeställning och förväntade resultat
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras resultat
 • dokumentera och presentera arbetet, muntligt och skriftligt, med krav på struktur, innehåll, presentation, formellt innehåll, stil och skrift
 • planera arbetet med hänsyn till krav på tid och andra resurser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Utöver KTH:s generella krav om att 120 hp från programmets utbildningsplan för årskurs 1-3 ska vara avklarade, ska även kurser i samtliga av följande områden vara slutförda:

 • Programmering och datalogisk grund motsvarande DD1320 Tillämpad datalogi
 • Planering och genomförande av projektarbete motsvarande ME1306 Industriell projektledning för I
 • Grundläggande industriell ekonomi motsvarande ME1314 Introduktion till industriell ekonomi
 • Hållbar utveckling och samhälleliga aspekter motsvarande ME1314 Introduktion till industriell ekonomi
 • Planering, genomförande och utvärdering av datatekniska studier inriktade mot användare motsvarande DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DA151X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd