Hoppa till huvudinnehållet

DA1700 Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning 3,0 hp

Denna kurs är dels en fortbildning för den som redan är assistent, dels en grund för studenter som vill göra examensarbete med datadidaktisk inriktning, och dels ger den kunskaper och färdigheter som är gångbara i arbetslivet, där många yrken innehåller element av undervisning. Även den som ännu inte har arbetat som assistent men som är intresserad av undervisning är välkommen att gå kursen.

Kursen innehåller praktik (som ingår i kursens poäng men inte ger lön).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DA1700 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till datadidaktik och lärande inom datalogi. Forskning om lärande inom datalogi.
 • Rättssäkerhet. Bemötande, likabehandling och rättvisa i undervisningssammanhang.
 • Konstruktiv länkning. Målbaserad undervisning och examination.
 • Planering av undervisning. Presentationsteknik. Handledningsteknik.
 • Metoder och verktyg inom datalogiundervisning.
 • Praktik som assistent/labbhandledare i någon datalogikurs.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera, genomföra och utvärdera lärandeaktiviteter givet uppsatta lärandemål och baserat på datadidaktisk teori
 • bemöta studenter på ett inkännande och respektfullt sätt, i enlighet med styrdokument för likabehandling och värdegrund
 • göra en bedömning av studenters förmågor, lärande och utveckling mot uppsatta lärandemål, samt på ett konstruktivt sätt kunna kommunicera bedömningen till studenterna

i syfte att

 • utvecklas som assistent på kurser i programmering och datalogi
 • i arbetslivet kunna handleda och undervisa
 • få förutsättning att göra examensarbete med datadidaktisk inriktning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i grundläggande datalogi motsvarande DD1338, DD1320, DD1321 eller DD1327.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gary Thomas: Education: A Very Short Introduction. Oxford University Press. 2013. ISBN-13: 9780199643264.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRA1 - Praktikuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarieuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DA1700

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Kann (lk@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.