Hoppa till huvudinnehållet

DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 vettig24 programstuderande

Anmälningskod

50257

Rubriker med innehåll från kursplan DA2210 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • De grundläggande begreppen inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, så som kausalitet, data, korrelation, hypotes, induktiva-deduktiva metoder.
 • Speciella metoder och problem inom datalogi och matematik.
 • Vetenskaplig metodik inom ingenjörsprojekt.
 • Experimentmetodik.
 • Etik inom vetenskap och vetenskapens roll i samhället.
 • Hur man läser och skriver vetenskapliga rapporter.
 • Praktisk träning i skrivandet av vetenskapliga rapporter (liknande examensarbeten).

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och analysera vetenskapliga teorier relevanta för forskning inom datalogi,
 • redogöra för och analysera vetenskapliga metoder relevanta för forskning inom datalogi,
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar i datalogi, med avseende på teori, metod och resultat,
 • identifiera metodologiska problem i en undersökning,
 • identifiera etiska problem i olika vetenskapliga situationer och resonera kring dem,
 • planera och genomföra skrivandet av en vetenskaplig rapport.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper i grundläggande datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1338/DD1320-DD1327/DD2325/ID1020/ID1021.
 • Kunskaper i sannolikhetslära och statistik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1910-SF1924/SF1935.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande behörighetskraven för masterprogrammen i datalogi eller maskininlärning.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • HEM3 - Uppsats, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • QUI1 - Digitala quiz, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig och muntlig examination görs för högre betyg på QUI1.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro vid seminerierna är obligatoriskt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Mats Nordahl, e-post: mnordahl@kth.se

Övergångsbestämmelser

Det tidigare momentet TEN1 ersätts av QUI1.

Övrig information

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se
https://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex/