DD100N Programmeringsteknik, webbkurs 6,0 hp

Programming Techniques, Web Course

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Denna introduktionskurs till programmering i Python är en distanskurs och har förutbestämda deadlines för inlämningar. Kursmaterialet består av texter, kodexempel och övningar och görs individuellt. Kursen ges för fristående studenter (d.v.s. studenter som inte är antagna till ett program). Handledning ges endast online. Frågor om kursinnehåll ställs till dd100n-ka@kth.se (går till nuvarande kursansvarig). Frågor om antagning, förkunskapskrav och reservplatser ställs till admissions@kth.se (KTH:s Centrala antagning). För frågor om registrering, omregistrering och avbrott, se www.kth.se/eecs/studentsupport (studentexpeditionen).

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20024

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 80

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

 • Lärare

  Bengt Koren <bengtk@kth.se>

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10131

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-11-08

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

 • Lärare

  Bengt Koren <bengtk@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10099

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-11-09

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 80

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Emma Riese <riese@kth.se>

 • Lärare

  Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    konstruera program utan kodupprepningar,
•    dela upp ett större problem i hanterliga delar,
•    dela upp ett program,
•    tillämpa styrstrukturer,
•    utforma och presentera användarvänliga utdata,
•    skapa flexibla applikationer,
•    välja lämpliga identifierarnamn,
•    konstruera interaktiva program,
•    använda och konstruera sammansatta datatyper (klasser),
•    överföra data mellan fil och program,
•    granska andras program
i syfte att kunna
•    använda programmering för att lösa problem,
•    tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
•    diskutera programutveckling med experter,
•    bedöma kommersiella program,
•    självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.

Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. Användning av enkla grafikrutiner (för betyget A). Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Kursupplägg

Kurser läses på distans via nätet. Enda undantaget är den avslutande muntliga redovisningen som sker vid KTH, Vallhallavägen, Stockholm (alternativt via videosamtal (t ex Skype) med minst VGA-upplösning).

Behörighet

För fristående studerande:

 • Grundläggande behörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska, och engelska) samt
 • matematik D.

För all frågor rörande förkunskapskrav, antagning, anmälan och reservplatser kontakta KTH:s centrala antagning på admissions@kth.se

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarehet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling) som t.ex. kursen Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande.

Litteratur

Allt material finns tillgängligt via kurshemsidan.

Utrustningskrav

Dator med webbläsare och internetaccess. Pythontolk kan laddas ned vid kursens början.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Godkänt på LAB1 och LAB2 krävs för att få redovisa delmoment i LAB3.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Vahid Mosavat, e-post: DD100N-KA@kth.se

Examinator

Olof Bälter <ob1@kth.se>

Övrig information

Högst en av följande kurser får räknas med i examen: DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Om du har frågor om antagning, förkunskapskrav eller reservplatser, vänligen vänd dig till admissions@kth.se

Påbyggnad

DD1320 Tillämpad datalogi och DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.