DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp

Programming Techniques and Matlab

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

En kurs i grundläggande programmeringsteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prgi19 för programstuderande

HT18 prgi18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    konstruera program utan kodupprepningar,
•    dela upp ett större problem i hanterliga delar,
•    dela upp ett program,
•    tillämpa styrstrukturer,
•    utforma och presentera användarvänliga utdata,
•    skapa flexibla applikationer,
•    välja lämpliga identifierarnamn,
•    konstruera interaktiva program,
•    använda och konstruera sammansatta datatyper (klasser),
•    överföra data mellan fil och program,
•    granska andras program,
•    hantera matriser och använda matrisoperationer i Matlab,
•    använda färdiga funktioner ur Matlabs bibliotek för beräkningar och visualisering,
•    skriva egna Matlabfunktioner
i syfte att kunna
•    använda programmering för att lösa problem,
•    tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
•    diskutera programutveckling med experter,
•    bedöma kommersiella program,
•    självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk,
•    utnyttja Matlab som hjälpmedel för numeriska beräkningar och visualisering i andra kurser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.
Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.
Interaktiva beräkningar, programmering och tvådimensionell grafisk presentation i Matlab.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • MAT1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Sten Andersson, tel: 790 9276, e-post: stene@kth.se

Examinator

Petter Ögren <petter@kth.se>

Sten Andersson <stene@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Påbyggnad

DD1320 Tillämpad datalogi och DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.