DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp

Programming Techniques and Matlab

En kurs i grundläggande programmeringsteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prgi19 för programstuderande

HT18 prgi18 för programstuderande

Lärandemål

Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk, samt att kunna konstruera mindre program för beräkningar och visualisering i Matlab.

Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna

 • följa reglerna i programspråkets syntax
 • tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet)
 • upptäcka och korrigera programmeringsfel
 • modifiera givna program
 • överföra data mellan fil och program
 • identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor)
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa
 • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet
 • använda klasser, samt konstruera egna klasser,
 • granska andras program
 • hantera matriser och använda matrisoperationer i Matlab
 • använda färdiga funktioner ur Matlabs bibliotek för beräkningar och visualisering
 • skriva egna Matlabfunktioner
 • använda den programmeringsmetodik du lärt dig under första delen av kursen även i de program du skriver i Matlab

för att ha möjlighet att

 • använda programmering för att lösa problem
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering
 • diskutera programutveckling med experter
 • bedöma kommersiella program
 • utnyttja Matlab som hjälpmedel för numeriska beräkningar och visualisering i andra kurser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.
Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.
Interaktiva beräkningar, programmering och tvådimensionell grafisk presentation i Matlab.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • MAT1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Sten Andersson, tel: 790 9276, e-post: stene@kth.se

Examinator

Petter Ögren <petter@kth.se>

Sten Andersson <stene@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Påbyggnad

DD1320 Tillämpad datalogi och DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.