DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp

Programming Techniques and Matlab

En kurs i grundläggande programmeringsteknik.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande datatekniska begrepp.
Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.
Interaktiva beräkningar, programmering och tvådimensionell grafisk presentation i Matlab.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    konstruera program utan kodupprepningar,
•    dela upp ett större problem i hanterliga delar,
•    dela upp ett program,
•    tillämpa styrstrukturer,
•    utforma och presentera användarvänliga utdata,
•    skapa flexibla applikationer,
•    välja lämpliga identifierarnamn,
•    konstruera interaktiva program,
•    använda och konstruera sammansatta datatyper (klasser),
•    överföra data mellan fil och program,
•    granska andras program,
•    hantera matriser och använda matrisoperationer i Matlab,
•    använda färdiga funktioner ur Matlabs bibliotek för beräkningar och visualisering,
•    skriva egna Matlabfunktioner
i syfte att kunna
•    använda programmering för att lösa problem,
•    tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
•    diskutera programutveckling med experter,
•    bedöma kommersiella program,
•    självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk,
•    utnyttja Matlab som hjälpmedel för numeriska beräkningar och visualisering i andra kurser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB3 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • MAT1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sten Andersson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1315

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

DD1320 Tillämpad datalogi och DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Kontaktperson

Sten Andersson, tel: 790 9276, e-post: stene@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex