DD1334 Databasteknik 6,0 hp

Database Technology

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom databastekniken.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 dbtek18 för programstuderande

Lärandemål

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna förstå och skapa databaser för att

 1. omvandla mellan textbeskrivningar, data, diagramrepresentation och formellt kodade schematiska specifikationer,  i både relationella och semi-struktuerade databaser:
 2. formulera frågor och göra modifieringar,  i båda relationella och semi-strukturerade databaser:
 3. tillgodose restriktioner, undvika anomalier,  bevara information och beroenden i relational databaser;
 4. visa exempel på praktiska aspekter som indexering, parallellitetsproblem, applikationer, och säkerhetsproblem 

Kursens huvudsakliga innehåll

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. Lagrings- och åtkomstmetoder. Transaktionshantering. Säkerhets- och integritetskontroll. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Kursupplägg

Lektioner, övningar, labar, projekt och tenta.

Behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 7,5 hp i matematik och 6 hp datalogi eller programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi, 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi.

Litteratur

H. Garcia-Molina, J. Ullman and J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall, 2009.

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas:
träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap
träning i muntlig och skriftlig redovisning.
Examinationen sker genom tentamen (TEN1; 3 hp). Dessutom ingår obligatoriska datorlaborationer, seminarieuppgifter och övningsuppgifter (LAB1; 3 hp).

Ges av

EECS/JH

Kontaktperson

Florian Pokorny (fpokorny@kth.se)

Examinator

Florian Pokorny <fpokorny@kth.se>

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten också har läst 2I1100 eller 2I1033.

Påbyggnad

DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.