Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD1334 Databasteknik 6,0 hpAdministrera Om kursen

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom databastekniken

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1334 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. Transaktionshantering. Säkerhets- och integritetskontroll. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Lärandemål

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna förstå

  1. schematiska specifikationer och frågor i relationella databaser i SQL:
  2. restriktioner och trigger under andring av en SQL database;
  3. hur man undvika anomalier,  bevara information och beroenden i relational databaser;
  4. Hur man anvander ER modellen.
  5. XML databaser, XML-schema, DTD, och XQuery. 

Kursupplägg

Lektioner, övningar, labar, projekt och tenta.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 7,5 hp i matematik och 6 hp datalogi eller programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi, 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

H. Garcia-Molina, J. Ullman and J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall, 2009.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas:
träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap
träning i muntlig och skriftlig redovisning.
Examinationen sker genom tentamen (TEN1; 3 hp). Dessutom ingår obligatoriska datorlaborationer, seminarieuppgifter och övningsuppgifter (LAB1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Florian Pokorny

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1334

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java.

Kontaktperson

Florian Pokorny (fpokorny@kth.se)

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten också har läst 2I1100 eller 2I1033.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex