DD1345 Grundläggande programmering och datalogi 7,5 hp

Fundamentals of Programming and Computer Science

En grundläggande kurs i programmering och datalogi med tyngdpunkt på datalogins vetenskapliga grund.
Programspråket Python används.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

- använda kursens algoritmer och datastrukturer för att framgångsrikt behandla praktiska problem av den typ som förekommit i kursens laborationer och tentamensuppgifter (finns på webben),

- analysera algoritmers egenskaper i praktiska problem av den typ som förekommit i kursens laborationer och tentamensuppgifter,

- använda Matlab för beräkningar och visualisering av matematiska problem

för att

- kunna tillämpa ett datalogiskt tankesätt och lösa
programmeringsproblem effektivt.

Kursens huvudsakliga innehåll

- Grundläggande programmering i Python

- Klassiska datastrukturer: stackar, köer, listor, träd, grafer, hashtabeller

- Algoritmer och algoritmanalys: sökning och sortering, optimering, mönstermatchning, komplexitetsbegrepp, teoretiska gränser

- Abstraktionstekniker: abstrakta datatyper, gränssnitt

- Problemlösningstekniker: rekursion, hierarkisk nedbrytning, abstraktion

- Programmering och visualisering i Matlab

Behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 7,5 hp i matematik och 6 hp i datalogi eller programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). DD1301 Datorintroduktion rekommenderas. Kursen 5B1109/SF1604 Linjär algebra.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LABA - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • LABC - Laborationer, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Ann Bengtsson, e-post: ann@kth.se, telefon: 790 6209

Examinator

Ann Bengtsson <ann@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Påbyggnad

DN1240 Numeriska metoder grundkurs II och DD1346 Objektorienterad programkonstruktion.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.