Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Detta är en kurs som behandlar matematiska modeller, numeriska metoder och algoritmer för datorsimulering. Modellering och simulering blir allt viktigare inom vetenskap och teknik, och används också inom underhållning som fysikmotorer för dataspel. Grundläggande matematiska modeller som partikelsystem och mass-fjäder system presenteras i form av ordinära differentialekvationer. Kursen fokuserar på praktiska aspekter som metoder och algoritmer, samt implementering av dessa som datorprogram. I kursen ingår ett projekt där metoderna används för att modellera något problem från verkligheten, en filmscen eller bygga ett dataspel.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1354 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande idéer och begrepp: partikel-modell, mass-fjädermodell, ordinär differentialekvation, stabilitet, system av icke-linjära ekvationer.

Algoritmer och programmering: tidsstegning för lösning av generell ordinär differentialekvation, fixpunktsiteration, Newtons metod.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • formulera partikelmodeller och massfjädersystem som system av ordinära differentialekvationer, lösningsmetoder för system av linjära och ickelinjära ekvationer och generell tidsstegningsmetod för lösning av system av ordinära differentialekvationer
  • konstruera datorprogram för datorsimulering med ordinära differentialekvationer, begynnelsevillkor, tidsstegning och stabilitet
  • implementera visualiseringar för datorsimulering
  • definiera och undersöka ett problem med datorsimulering, ordinära differentialekvationer, lösningsmetoder för system av linjära och icke-linjära ekvationer, och/eller generell tidsstegningsmetod för lösning av system av ordinära differentialekvationer, och visualisera resultaten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i programmering motsvarande
DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1331/DD100N/ID1018.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs
med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.
Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första
omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i envariabelanalys motsvarande SF1625, algebra och geometri motsvarande SF1624, och numeriska metoder motsvarande SF1547.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christopher Peters

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1354

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christopher Peters, e-post: chpeters@kth.se

Övergångsbestämmelser

Studenter som läste kursen 2019 eller tidigare och behöver slutföra något av de tidigare provmomenteten LAB1 eller TEN1 ska kontakta examinator för att få ny examinationsuppgift.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex