Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hpAdministrera Om kursen

Den här kursen ger en introduktion till funktionell programmering, webbprogrammering och syntaxanalys.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1362 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Funktionell programmering: funktionsbegreppet, högre ordningens funktioner, currying, evalueringsstrategier, strömmar, mönsterpassning, överladdning, polymorfi, interpretering, typer och klasser.

Formella språk och syntaxanalys: automater, reguljära uttryck, grammatiker, lexikal analys, rekursiv medåkning, språkklasser

Internetprogrammering.

Språköversättning: interpretering, kompilering och länkning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa och förklara allmänna begrepp inom programmering, särskilt kontrollflöde, rekursion, interpretering, paradigm och beräkningsmodeller
 • tillämpa och förklara grundläggande begrepp inom funktionell programmering, särskilt rena funktioner, referenstransparens, högre ordningens funktioner, lat evaluering, oföränderlighet, typer och klasser
 • tillämpa och förklara grundläggande koncept inom formella språk och syntaxanalys, särskilt automater, reguljära uttryck, grammatiker, lexikal analys, och rekursiv medåkning
 • skriva egna klient-serverprogram samt använda protokoll och kunna förklara hur de tolkas och skrivs

i syfte att

 • få ett bredare perspektiv på programmering
 • kunna bedöma vilket paradigm och vilket programspråk som är lämpligt för att lösa en viss uppgift
 • kunna använda adekvat programmeringsstil i valt programmeringsparadigm
 • aktivt kunna delta i diskussioner om programmeringsparadigm, programspråkshistorik , språkdefinition, egenskaper hos typsystem, principer vid språkdesign, språköversättning, programmeringsprinciper och programmeringsbegrepp.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i programmering motsvarande DD1337 samt algoritmer och datastrukturer motsvarande DD1338.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i grundläggande datalogi motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD2325 eller ID1020.

Kunskaper i objektorienterad programmering motsvarande DD1310, DD1312, DD1315, DD1318, DD1331 eller DD1337.

Störst utbyte av DD1362 får den som dessutom har läst DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi och DD1351 Logik för dataloger eller motsvarande kurser.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är inte tillåtet.

Examinator

Profile picture Philipp Haller

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1362

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD2481 Principer för programspråk, DD2372 Automater och språk, DD2457 Programsemantik och programanalys.

Kontaktperson

Marcus Dicander

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med DD1361.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex