DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp

Database Technology

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom databastekniken.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 dbtd19 för programstuderande

HT18 dbtdHT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad,
 • diskutera för- och nackdelar med olika databasmodeller,
 • modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner, 
 • förklara hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen,
 • använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den matematiska bakgrunden för frågespråk,
 • skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens programspråk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. Transaktionshantering. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 7,5 hp i matematik och 6 hp datalogi eller programmeringsteknik.

Litteratur

H. Garcia-Molina, J. Ullman and J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall, 2009.

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas:

 • träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap,
 • träning i muntlig och redovisning.

Examinationen sker genom tentamen och obligatoriska datorlaborationer.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Dena Hussain <denah@kth.se>

Examinator

Dena Hussain <denah@kth.se>

Påbyggnad

DD2447 Statistiska metoder i datalogin, DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.