Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom databastekniken.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1368 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. Transaktionshantering. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad,
 • diskutera för- och nackdelar med olika databasmodeller,
 • modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner, 
 • förklara hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen,
 • använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den matematiska bakgrunden för frågespråk,
 • skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens programspråk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i programmering motsvarande DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1331/DD1337/DD100N/ID1018 och datalogi motsvarande DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/DD1338/DD2325/ID1020.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Detta gäller endast för student som är förstagångsregistrerad på den behörighetsgivande kursomgången eller har både denna och den sökta kursomgången i sin individuella studieplan.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas:

 • träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap,
 • träning i muntlig och redovisning.

Examinationen sker genom tentamen och obligatoriska datorlaborationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Dena Hussain

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1368

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD2447 Statistiska metoder i datalogin, DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem.

Kontaktperson

Dena Hussain

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex