Hoppa till huvudinnehållet

DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom databastekniken.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD1368 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. Transaktionshantering. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad
 • diskutera för- och nackdelar med olika databasmodeller
 • modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner
 • förklara hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen
 • använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den matematiska bakgrunden för frågespråk
 • skriva inbäddade SQL-satser i ett tredje generationens programspråk
 • redovisa självständigt inhämtad nödvändig kunskap muntligt och skriftligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1321/DD1331/ DD100N/ID1018.

Kunskaper i grundläggande datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1338/DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/DD2325/ID1020/ID1021.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Dena Hussain

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1368

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD2447 Statistiska metoder i datalogin, DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem.

Kontaktperson

Dena Hussain

Övergångsbestämmelser

Det tidigare momentet TEN1 ersätts av HEM1.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex