DD1371 Beslutstödssystem 7,5 hp

Decision Support Systems

En fortsättningskurs i datalogi med syfte att ge grundläggande kunskap om beslutstödssystem.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Elementa inom beslutsteori, data mining, neurala nätverk, artificiell intelligens, samt data warehousing.

Lärandemål *

Studenterna ska efter genomgången kurs:

  • kunna beskriva olika typer av beslutstödssystem och deras funktion
  • kunna beskriva och förklara hur beslutstödsystem kan användas i olika verksamheter
  • kunna analysera en typisk beslutssituation inom finans- eller fastighetsförvaltningsbranschen, och tillämpa relevant teori för att utvärdera olika handlingsalternativ
  • kunna utvärdera vilken påverkan införandet av beslutstödssystem skulle få på en organisation och dess verksamhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DD1370, Databasteknik och informationssystem eller likvärdig kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursboken Business Intelligence -- A managerial approach av Turban, Sharda, Delen och King (Pearson ISBN 978-0-13-247882-3) behandlar materialet som gås igenom på föreläsning 5-10 i kursen på ett övergripande sätt.

Föreläsning 1-4 behandlar beslutsteori och grundläggande spelteori, och kommer att täckas av handouts som kommer att kunna laddas ner från kurshemsidan. För den som vill fördjupa sig i dessa ämnen rekommenderas boken Introduction to Game Theory in Business and Economy av Webster (M.E. Sharpe, ISBN 978-0-7656-2237-2).

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Giampiero Salvi

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1371

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Giampiero Salvi, giampi@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen är en fortsättningskurs till DD1370 Databasteknik och informationssystem.