DD1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur 6,0 hp

Low Level Programming and Computer Architecture

En kurs om hur datorer är uppbyggda och exekverar program samt hur man skriver effektiva program som utnyttjar dessa.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Olika former av data och hur dessa representeras i datorn: tal, text samt datorprogram.

Maskinkod och assemblerprogrammering.

Hur datorer är uppbyggda.

Olika typer av datorer, CISC och RISC.

Exekvering, Pipelining

Minneshierarkin från register till hårddisk.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall du kunna

  • beskriva hur datorprogram och data lagras i datorn
  • beskriva hur datorprogram exekveras på olika nivåer
  • beskriva hur datorer tolkar och exekverar maskinkod
  • beskriva hur datorer är uppbyggda
  • läsa, förstå samt skriva assemblerprogram

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi eller 2D1321/DD1321 Tillämpad programmering och datalogi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Douglas Wikström

Viktoria Fodor

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1377

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Den här kursen får inte räknas med i examen om studenten har läst IS1200 Datorteknik, gk eller IS1500 Datorteknik och komponenter.

Kontaktperson

Viktoria Fodor (vjfodor@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex