Hoppa till huvudinnehållet

DD2302 Cybersäkerhetsingenjörens roll i samhället 5,0 hp

Programsammanhallande kurs for TCYSM

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2302 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period har ett temaarbete som omfattar olika ämnen som alla studenterna arbetar med samtidigt. Arbetet består av instuderingsmaterial och/eller föreläsningar kring en frågeställning. Det redovisas i form av en skriftlig inlämningsuppgift och/eller muntlig redovisning och/eller aktivt seminariedeltagande. Ämnen som behandlas är bland annat: 

 • vetenskapliga metoder inom cybersäkerhet,
 • jämställdhet, mångfald, och lika villkor,
 • hållbarhet,
 • etiska dilemman (exempelvis offensiv säkerhet, balansen mellan personlig integritet och övervakning och hur identifierade sårbarheter bör kommuniceras med omvärlden.)
 • yrkesliv, och
 • reflektion över studierna.  

Utöver detta finns ett kursmoment som studenterna kan välja att genomföra vid valfritt tillfälle (under terminstid). Detta moment behandlar vetenskapsteori och vetenskaplig metodik inom cybersäkerhetsområdet inklusive deras relation till olika aspekter av ämnena ovan. Detta moment redovisas i form av en inlämningsuppgift och aktivt seminariedeltagande.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera och diskutera hur användning och utveckling av digitala system och i synnerhet dessa systems säkerhet påverkar och påverkas av social, ekonomisk, miljömässig, arbetsmiljömässig och etisk hållbarhet samt mångfald, jämlikhet och lika rättigheter
 • bedöma, analysera, och diskutera kvalitetet i, samt etiska aspekter av, kunskapsgenerering relaterat till digitala system och i synnerhet dessa systems säkerhet
 • relatera de olika delarna av vetenskaplig metod, hur de förhåller sig till varandra, bidrar och inte bidrar till vetenskaplighet inom säkerhet
 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen, sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen samt sin förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap
 • planera och utföra uppgifter inom givna tidsramar och tillgängliga resurser
 • skriva korta, tydliga och argumenterande texter baserat på egen analys såväl som givet material

i syfte att:

 • kunna kommunicera och förklara risker och nyttor med säkerhet (och brist därav) i digitala system i samhället för personer utan expertkunskap inom cybersäkerhet
 • förstå externa konsekvenser av sitt eget handlande relaterat till säkerhet (och brist därav) i digitala system och därigenom agera ansvarsfullt
 • få ut maximalt av utbildningen och yrkeslivet i ett långsiktigt perspektiv
 • påverka programmets utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INLA - Seminarier och inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Muntliga och skriftliga uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Muntliga och skriftliga uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid samtliga obligatoriska träffar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2302

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex