Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2375 Projektkurs i högprestandaberäkningar 7,5 hp

Kursen presenterar och diskuterar senaste relevanta forskningspublikationer inom högpresterande datorer och fokuserar på implementering av en metod, eller delar därav, publicerad i ett forskningsarbete

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 pchpc24 programstuderande

Anmälningskod

50298

Rubriker med innehåll från kursplan DD2375 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Ge en översikt över relevant forskningspublicering, strukturen av en forskningsuppsats och hur man på ett effektivt sätt söker efter relevant litteratur.

- Läsa, presentera och diskutera de senaste forskningsrapporterna i högprestandaberäkningar

- Genomföra en presenterad metod, eller delar därav, från en forskningsuppsats 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

- genomföra och presentera hela eller delar av en metod från en aktuell forskningsrapport i högprestandaberäkningar

- redogöra för aktuella forskningsutmaningar inom högprestandaberäkningar

- effektivt söka efter forskningslitteratur som är relevant för högprestandaberäkningar

- effektivt läsa forskningsartiklar och utvärdera dem med avseende på struktur och aspekter såsom nyhetsvärde, teknisk höjd, utvärdering och användbarhet

i syfte att kunna dra nytta av akademisk forskning i sin framtida karriär och därmed bidra till kunskapsöverföring till industrin.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar eller DD2360 Tillämpad GPU-programmering eller DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Detta gäller endast för student som är förstagångsregistrerad på den behörighetsgivande kursomgången eller har både denna och den sökta kursomgången i sin individuella studieplan.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projektarbete, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex