Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hpAdministrera Om kursen

En fortsättningskurs i datalogi som ger en god inblick i och överblick över internetteknik och tjänster på Internet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DD2392 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Översikt av TCP/IP och OSI modellen, lokala och globala nätverk, routningsprotokoll, transportprotokoll (TCP/UDP), adressering switchade och routade nät, namnuppslag, IPv6, nätsäkerhet, adresstranslation. I kursen ingår gästföreläsningar samt en laborationskurs.

Laborationer: TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP, FTP, ROUTNING.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

 • på en allmän nivå kunna redogöra för Internets uppbyggnad, dess tjänster och protokoll, inklusive administration och organisation av globala resurser på Internet, t.ex. domännamn, IP-adresser och Internetstandarder.
 • i teknisk detalj kunna beskriva hur de centrala protokoll som Internet baseras på fungerar, inklusive IP, UDP, TCP, ARP, ICMP, SNMP, DNS, SMTP, osv.
 • kunna redogöra för abstraktionsmetoder och principer inom nätverksdesign, inklusive lagerprincipen, end-to-end principen, timglasmodellen, enkapsulering och multiplexering.
 • kunna redogöra för hur protokollen är implementerade i slutsystem och routrar. Redovisa hur paket vidarebefodras genom en router, inklusive routning, forwardering och felhantering.
 • kunna redogöra och jämföra olika metoder för adressering, vägval och feldetektion och hur de används inom bryggade respektive routade nät.
 • i detalj kunna förklara hur tillförlitlighet stöds av Internets transportprotokoll, t.ex. TCP och SCTP. Redogöra för algoritmer för koppelhantering, flödeskontroll, trafikstockning och felhantering. Dessutom att praktiskt ur en paketlogg kunna beskriva protokollbeteendet.
 • redogöra i detalj hur namnuppslagning på Internet fungerar och praktiskt kunna konfigurera en enkel namnserver.
 • redogöra för säkerhetsaspekter inom nätverksteknik och hur brandväggar och adresstranslation fungerar och vilka behov de tillfredställer.
 • på en allmän nivå förklara hur routning sker internt, inom och mellan, autonoma system, samt förklara hur de vanligaste VPN-teknikerna fungerar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi, 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Behrouz A Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, tredje utgåvan

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).
Hemuppgifter (HEM1; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Arvestad

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

2D1490/DD2490 IP-routning inom enkla datornät.

Kontaktperson

Lars Arvestad, e-post: arve@kth.se

Övrig information

Kursen ges tillsammans EP2120. Den här kursen får inte räknas med i examen om studenten har läst EP2120 eller IK1550. 

Viss del av undervisningen är på engelska.

Denna kurs har ersatt DD2393 med samma namn.