Hoppa till huvudinnehållet

DD2412 Djupinlärning, fortsättningskurs 6,0 hp

Kursen tar studenten bortom de grundläggande principerna for djupinlärning genom att de fördjupar sig i forskningsfrontens frageställningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2412 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Djupa nätverk.
 • Probabilistisk djupinlärning.
 • Djup överföring och delning av kunskap.
 • Oövervakad djup representationsinlärning.
 • Högre ordningens lärande.
 • Motståndaranpassad inlärning (adversarial learning).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara och motivera delområdena inom djupinlärning,
 • redogöra för den teoretiska bakgrunden för avancerade djupinlärningstekniker,
 • identifiera de riktningar inom vilka ytterligare forskning kan göras för att utveckla området,
 • implementera metoder baserat på nyligen publicerade resultat,
 • analysera avancerad forskning inom området och kritiskt utvärdera metodernas svagheter och styrkor

i syfte att

 • förbereda sig för exjobb/doktorandstudier inom djupinlärning,
 • bli bättre tränad för att möta industrins behov av spetskompetens inom området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs DD2424 Djupinlärning i Data Science eller DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

DD2424

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2412

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hossein Azizpour (azizpour@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex