Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2415 Säker robotplanering och styrning 6,0 hp

Kursen behandlar robotreglering, rörelseplanering, beslutsfattande och uppgiftsplanering, framför allt med fokus på robotens säkerhet och prestationsgaranti.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Plan23 programstuderande

Målgrupp

Öppen för studenter från åk 3 samt för studenter antagna på ett masterprogram under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, LDCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, RASM, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, LDCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, RASM, Villkorligt valfri

Perioder

P2 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Plan23 programstuderande

Anmälningskod

50548

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Plan23 programstuderande

Kontaktperson

Jana Tumova (tumova@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2415 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Introduktion till säkerhet; tillvägagångssätt och tekniker.

- Säkerhets- och kontrollerbarhetsanalys, säkerhetsmängdsrepresentation och kontrollerbarhetsanalys av dynamiska system.

- Säker robotstyrning, invarianta mängder, potentialfält och reglerbarriärsfunktioner.

- Felsäker och riskmedveten planering.

- Avancerade rörelseplaneringsalgoritmer,  återkopplad rörelseplanering, Samplingbaserad rörelseplanering under differentialvillkor, trajektorieoptimering.

- Uppdragsplanering och integrerad uppdrags- och rörelseplanering.

- Formella metoder för robotplanering och styrning. Diskret och kontinuerlig tidslogik för mål och bivillkorsspecifikation. Korrekthet-genom-design-planering och styrning.

- Förstärkningsinlärning för robotstyrning, förstärkningsinlärning under osäkerhet, säker förstärkningsinlärning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och använda principer inom rörelseplanering och robotstyrning
  • formulera ett planeringsproblem och ett styrningsproblem för en given robotapplikation
  • välja och motivera lämpliga tekniker för robotstyrning och rörelseplanering i olika kontexter och domäner
  • analysera och utvärdera säkerhet som koncept för ett givet robotsystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i introduktion till robotik, 7,5 hp motsvarande slutförd kurs DD2410.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB3 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jana Tumova (tumova@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex