Hoppa till huvudinnehållet

DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp

En avancerad kurs i datalogi som behandlar det breda, interdisciplinära området robotik. Deltagarna designar, bygger och programmerar robotar i grupper. Dessa robotar tävlar sedan mot varandra som ett avslutande moment.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2425 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Deltagarna bygger under kursens gång en liten, mobil, autonom robot som utför en viss given uppgift. Arbetet uförs i grupper som ett projekt. I slutet av kursen anordnas en tävling där de olika robotarna tävlar mot varandra.

Föreläsningsdelen av kursen täcker grundläggande koncept inom robotik.

I den praktiska delen av kursen får studenterna dessutom praktiskt erfarenhet av sensorer, motorer, programmering av system och byggande av robotar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 1. känna till grundläggande begrepp inom robotik 
 2. implementera och integrera mjukvarukomponenter för robotar
 3. lösa en uppgift inom robotik med begränsade resurser
 4. identifiera och diskutera etiska och sociala aspekter av robotteknik

i syfte att

 • kunna arbeta med autonoma och andra komplexa system i forskning och/eller utveckling
 • bli bättre på att planera och genomföra utvecklingsarbete i projektgrupper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs kandidatexamen eller motsvarande  varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap inom matematik och programmering krävs.

Elektronik, datorseende, reglerteknik, mekanik och datorteknik är meriterande.

En mycket stor del av projektet består av programmering i C/C++ varför erfarenhet av detta är ett stort plus och programmeringkunskaper i åtminstone ett C-liknande språk (såsom Java eller C#) är ett krav."

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2425

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Patric Jensfelt, tel: 790 6731, e-post: patric@nada.kth.se