Hoppa till huvudinnehållet

DD2428 Datorgeometri och visualisering 6,0 hp

En kurs i datalogi som behandlar grundläggande teori och metodik för att förstå samband mellan information i två-dimensionella (2D) bilder och tre-dimensionella (3D) scener.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2428 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Översikt över aktuella problem och metoder inom datorgeometri såsom bildbaserad visualisering och automatisk igenkänning.
 • Grundläggande algebra och geometri för avbildande system.
 • Geometriska grunder för texturavbildningar.
 • Matematisk och geometrisk behandling av system av multipla kameror.
 • Kalibrering av och 3D-rekonstruktion från multipla kameror.
 • Metoder för analys av geometrisk form.
 • Tekniker för automatisk extraktion av geometrisk information ur bilddata.
 • Robust statistik och matchningsproblem.
 • Metoder för bildbaserad rendering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • beskriva forskningsområdet bildbaserad 3D visualisering och kommersiella system för detta,
 • redogöra för de matematiska och geometriska grunderna som används inom bildbaserad 3D-rekonstruktion och visualisering,
 • tillämpa kända metoder för matematisk och numerisk behandling av problem av geometrisk karaktär,
 • implementera metoder för att ur bilddata extrahera geometrisk information,
 • förklara hur ett system för automatiskt skapande av 3D-modeller utifrån givna bilder skulle kunna se ut,
 • beskriva de vanligaste metoderna för bildbaserad rendering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och numerisk analys på D-, E- eller F-programmen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Åke Stefan Carlsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2422 Bildbehandling och datorseende och
DH2413 Avancerad grafik och interaktion.

Kontaktperson

Stefan Carlsson, tel: 790 8432, e-post: stefanc@nada.kth.se

Övrig information

Kursen har ersatts av DD2429 Datorfotograi.

Kursen ges på engelska vid behov.