Hoppa till huvudinnehållet

DD2439 Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkurs 21,0 hp

En avancerad projektkurs i datateknik där studenterna i grupper om 8-15 personer ska konstruera ett multiagentsystem som kan spela en form av simulerad fotboll.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2439 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenterna kommer i grupper om 8-15 att i projektform designa och implementera ett RoboCup-lag. Kursens faktiska innehåll kan variera beroende på vilka lösningar studenterna väljer att använda.

Följande områden kommer i större eller mindre utsträckning, beroende på studenternas val, att behandlas inom ramen för kursen: tekniker för intelligenta multiagentsystem, maskininlärning, kommunikation, samordning och samarbete, kunskapsrepresentation.

Kursen kommer också att träna förmåga att leda och delta i större projekt, specifikt att samordna arbetsinsatser i en större grupp, bedöma nyttan av att använda befintliga lösningar samt att arbeta med och vidareutveckla befintlig kod.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för de viktigare verktygen och teknikerna som används inom artificiell intelligens,
 • förklara och använda flera av dessa verktyg och tekniker,
 • bedöma värdet av och i lämplig utsträckning använda sig av befintliga lösningar som en del i ett programmeringsprojekt,
 • berätta om och reflektera över sina erfarenheter av hur det fungerar att samarbeta i grupp inom ramen för ett större projekt,
 • beskriva några av de roller man kan ha inom ett större programmeringsprojekt,
 • presentera sitt arbete och sina resultat, både muntligt och skriftligt,
 • skriva en enklare vetenskaplig artikel på engelska,
 • utveckla intelligenta multiagentsystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

2D1345/DD1345, Introduktion till datalogi och 2D1240/DN1240 eller 2D1241/DN1241 Numeriska metoder, gk II eller motsvarande kunskaper. 2D1363/DD1363, Mjukvarukonstruktion eller annan erfarenhet av praktiskt projektarbete rekommenderas.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1, 3 hp)
Projektuppgift, små grupper (PRO1, 7,5 hp)
Projektuppgift, stor grupp (PRO2, 6 hp)
Projektavslutning (PRO3, 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Danica Kragic Jensfelt

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2439

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Danica Kragic, tel: 790 6729, e-post: dani@kth.se

Övrig information

Kursen ges inte läsåret 11/12 men kommer att ges med början av vårterminen 2013 om tillräckliga lärarresurser finns.
För att kursen ska genomföras krävs dessutom minst 16 studenter. Kursen är platsbegränsad till 60 studenter.