Hoppa till huvudinnehållet

DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp

En avancerad kurs i teoretisk datalogi med varierande innehåll från år till år.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2441 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens innehåll varierar från år till år. Exempel på ämnen är

  • approximationsalgoritmer
  • databrytning
  • kryptografi
  • parallella beräkningar
  • probabilistiska algoritmer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska en elev kunna:

diskutera avancerade begrepp inom kursens område,

aktivt attackera problem inom kursens område, både genom eget arbete och genom sökning av relevant information,

tillgodogöra sig det väsentliga innehållet i vetenskapliga artiklar inom kursens område.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kan variera från år till år, men kunskaper motsvarande en av kurserna 2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet och 2D1354/DD2354 Algoritmer och komplexitet kommer alltid att krävas. Kursledaren kan ge närmare anvisningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2441

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Jakob Nordström, e-post: jakobn@kth.se

Övrig information

Kursen ges med oregelbundna mellanrum. Kursen ges på svenska eller engelska beroende på deltagarnas förkunskaper och önskemål.