Inför kursvalDD2449 Kryptografins grunder 6,0 hpAdministrera Om kursen

En avancerad kurs i datalogi som ger en orientering om modern kryptografi.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Klassiska kryptosystem. Vad innebär säker kryptering? Bakgrund inom informationsteori, entropi. Symmetriska krypteringsalgoritmer som t.ex. Advanced Encryption Standard (AES). Öppna nyckelsystem för kryptering och digitala signaturer t.ex. RSA-, ElGamal- och Schnorrsignaturer. Kryptografiskt säkra hashfunktioner i teori och praktik (SHA). Egenskaper för och exempel på pseudoslumptalsgeneratorer. Anknytningar till komplexitetsteori

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska en elev kunna

  • diskutera följande grundläggande begrepp inom kryptografi: symmetrisk och asymetrisk kryptering, digitala signaturer, kryptografiska hashfunktioner, samt starka pseudoslumptalsgenerator. Att kunna redogöra för exempel på samtliga begrepp.
  • genomföra enkla egna analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll.
  • läsa andras analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll och avgöra dessa analysers tillförlitlighet.
  • tillgodogöra sig tekniska artiklar om kryptografi och kryptografiska protokoll.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2354 Algoritmer och komplexitet samt kunskaper i sannolikhetsteori, matematik och algoritmteori motsvarande de obligatoriska kurserna på D eller F.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Stinson, Cryptography; theory and practice, Chapman & Hall.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Håstad

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2449

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Johan Håstad, tel: 790 6289, e-post: johanh@csc.kth.se

Övrig information

Kursen är numera ersatt av DD2448 Kryptografins grunder, 7,5 hp.