Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

The subject matter of this course concerns modern and practical techniques for software testing and reliability modeling, suitable for the working software engineer.

Software testing concerns the problem of analyzing and evaluating software products to reach some conclusion about their fitness for use. For safety critical, mission critical and enterprise critical systems development it is nowadays essential to have some form of software quality assurance measures in place within an IT project. Quality assurance measures may involve both managerial and technical procedures. However, the primary focus of this course will be on technical procedures to predict, discover and diagnose errors in software systems.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 sofrel25 programstuderande

Målgrupp

Studenter från årskurs 3 och för studenter antagna på masterprogram under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, datalogi, åk 1, CSST, Villkorligt valfri

Masterprogram, datalogi, åk 1, CSTC, Villkorligt valfri

Masterprogram, inbyggda system, åk 1, INEL, Rekommenderad

Masterprogram, inbyggda system, åk 1, INMV, Obligatorisk

Masterprogram, inbyggda system, åk 1, INPF, Rekommenderad

Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, PUET, Obligatorisk

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system, åk 1, DASC, Rekommenderad

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system, åk 1, PVT, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 sofrel25 programstuderande

Anmälningskod

60255

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 sofrel25 programstuderande

Kontaktperson

Karl Meinke, e-post: karlm@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2459 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker följande ämnen:  

 • programvarutestningskoncept enligt V-modellen
 • grafisk kravmodellering, inklusive användning av fallmodeller
 • modellering av logiska krav, inklusive ingångsvillkor (förutsättningar), utgångsvillkor och klassinvarianter
 • graftäckningsmodeller
 • modeller för logisk täckning
 • partitionering av ingångsutrymme
 • syntaxbaserad testning
 • tillförlitlighetsmodeller
 • avancerade ämnen som automatiserad och modellbaserad testning.  

De teoretiska ämnena stöds av laborationer för att fördjupa studentens förståelse för viktiga begrepp.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera de grundläggande aktiviteter som behövs för programvarutestning, inklusive kravinsamling, testplanering, testfallsgenerering, testfallsexekvering, feldiagnos och felkorrigering
 • konstruera kravmodeller för enkla inbäddade, reaktiva och objektorienterade system
 • konstruera en testsvit för en enkel kravmodell
 • bedöma kvaliteten på en testsvit enligt olika täckningsmodeller.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslutade kurser i programmeringsteknik motsvarande DD1337/DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD100N/ID1018 och linjär algebra motsvarande SF1624/SF1672.

Rekommenderade förkunskaper

Diskret matematik motsvarande SF1630, SF1662, SF1679 eller SF1688.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karl Meinke, e-post: karlm@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex